دانلود رمان سلام بچه ها بیاین حرف بزنیم از خودمون از دلامون رویاهامون ........................... http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com 2015-09-03T06:14:49+01:00 text/html 2015-09-01T07:22:25+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com شقایق هر چی دلم بخواد...!! http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/1013 <div align="center"><img src="http://mementocafe.persiangig.com/image/negah.jpg" alt=""><br><br><p align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><strong><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">&nbsp;رفتن دلیل نبودن نیست&nbsp;</span> </span></span></strong></font></p><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p dir="rtl" align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><strong><br><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;">&nbsp;در آسمان تو پرواز می کنم </span></span></strong></font></p><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><strong><br><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;">&nbsp;عصری غمگین و غروبی غمگین تر در پیش </span></span></strong></font></p><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><strong><br><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;">&nbsp;من بی زار از خود و کرده خویش </span></span></strong></font></p><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><strong><br><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;">&nbsp;دل نامهربانم را بر دوش می کشم </span></span></strong></font></p><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><strong><br><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;">&nbsp;تا آنسوی مرزهای انزوا پنهانش کنم</span> </span></span></strong></font></p><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><strong><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;">&nbsp;<br>&nbsp;در اوج نیزار های پشیمانی </span></span></strong></font></p><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><strong><br><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;">&nbsp;و ابرهای سیاه سرگردان که با من از یک طایفه اند </span></span></strong></font></p><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p align="center"><font face="Mihan-IransansLight"><strong><br><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;">&nbsp;سلام می گویم </span></span></strong></font></p><font face="Mihan-IransansLight"> </font><p align="center"><strong><font face="Mihan-IransansLight"><br></font><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><font face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: large;">&nbsp;تو باور نکن اما من <span style="color: #ff00ff;"><em>عاشقم</em></span></span></font> </span></span></strong></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p><br></div> text/html 2015-08-18T02:54:53+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com نوید LOVE زی زی گلو قاطی پاتی اسی پاسی http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/1012 <H2 style="MARGIN-TOP: 5px; FONT-SIZE: 11px"><FONT size=2>ﺩﺧﺘﺮﻩ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺸﻮﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ<BR>ﻣﯿﺮﻩ ﺣﻤﻮﻡ !<BR>ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻮﻧﺠﻮﺭﯼ<BR>ﻝ ﺥ ﺕ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﻪ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻩ ...! ﯾﻪ<BR>ﺩﻓﻌﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷﺶ<BR>ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺴﺖ .<BR>ﺑﺪﻭ ﺑﺪﻭ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺭﻭ ﻣﯿﻤﯿﺒﻨﺪﻩ .<BR>ﺣﯿﻮﻭﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﺸﻪ ! ﺩﻭﻻ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺯ<BR>ﺍﺯ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﮕﺎﻩ<BR>ﮐﻨﻪ<BR>ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ !<BR>ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﯿﺪﻭﺋﻪ ﺑﯿﺎﺩ ﺳﻤﺖ ﺩﺭ .<BR>ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﺮﺳﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺩﺭﻭﻗﻔﻞ ﻣﯿﮑﻨﻪ !<BR>ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ<BR>ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺩﺍﺷﺶ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﻧﺸﺴﺘﻪ</FONT><IMG class=post_smiley title=/ترول/شرم/ alt=/ترول/شرم/ src="http://www.facebax.com/b/icons/Facepalm.png"></H2> <P style="MARGIN-TOP: 5px; FONT-SIZE: 11px">هههههه</P> <P>&nbsp;</P> <P>سلامتی اون پسری که شکست عشقی خورده بود اومد بغضشو به خاطر عشقش قورت بده ، &nbsp; </P> <P></P> <DIV>.</DIV> <DIV>.</DIV> <DIV>.</DIV> <DIV>.</DIV> <DIV>.</DIV> <DIV>گوزید !</DIV> <DIV>.</DIV> <DIV>.</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>&nbsp;</DIV> <DIV>نخند ..... خب بهش فشار اومده دیگه !فشار شکست عشقی سخته..!!</DIV> <P>همنیکه نریده خیییییییییییییلیه</P> <P>&nbsp;</P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: small"><STRONG>با ﺑﺎﺑﺎﺑﺰﺭﮔﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﭘﺎﯼ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ</STRONG></SPAN> </P> <P></P> <DIV><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺎﺑﺎﺟﻮﻥ ﺑﺰﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ</SPAN></STRONG></DIV> <DIV><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">ﺯﻥ ﻟﺨﺘﺎﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ ﯾﮑﻢ ﻧﻔﺮﯾﻨﺸﻮﻥ ﮐﻨﻢ ﺛﻮﺍﺏ ﺩﺍﺭﻩ .!!!!</SPAN></STRONG></DIV> <DIV><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">.&nbsp;</SPAN></STRONG></DIV> <DIV><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">.</SPAN></STRONG></DIV> <DIV><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">.</SPAN></STRONG></DIV> <DIV><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">.</SPAN></STRONG></DIV> <DIV><STRONG><SPAN style="FONT-SIZE: small">ﺟﺪ ﺩﺭ ﺟﺪﻣﻮﻥ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺛﻮﺍﺏ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩﻥ</SPAN></STRONG></DIV> <P>&nbsp;</P> <P><IMG style="WIDTH: 353px; HEIGHT: 366px" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://upload7.ir/imgs/2014-08/92402434427652403729.jpg" width=451 height=443></P> <DIV id=header> <DIV></DIV></DIV> <DIV id=content> <DIV id=main><FONT color=#573009><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT color=#000000><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#000000> <DIV id=post> <P align=center><FONT color=#f2c3ac></FONT></P></DIV><FONT color=#000000> <DIV id=post> <DIV id=posttitle><A href="http://www.irtroll.blogfa.com/post/222"><B><FONT color=#3bd8ff>اس ام اس</FONT></B></A></DIV> <DIV id=postbody><FONT color=#3bd8ff><IMG style="WIDTH: 415px; HEIGHT: 533px" src="http://s4.picofile.com/file/7867329565/www_irtroll_blogfa_com_sms.jpg" width=470 height=600><BR></FONT> <P></P></DIV> <P dir=rtl><FONT color=#000000> <DIV id=post> <P align=center><FONT color=#f2c3ac></FONT></P></DIV><FONT color=#000000><A href="http://www.irtroll.blogfa.com/post/220"><B><FONT color=#3bd8ff>قدم زدن با دوستان</FONT></B></A> <P></P></DIV> <DIV id=post> <DIV id=postbody><BR><FONT color=#3bd8ff><IMG src="http://s4.picofile.com/file/7867325585/www_irtroll_blogfa_com_rafiq.jpg" width=401 height=494></FONT><FONT color=#000000><FONT color=#000000><FONT color=#000000><FONT color=#000000><FONT color=#000000><FONT color=#000000><FONT color=#000000><FONT color=#000000><FONT color=#000000><FONT color=#000000><FONT color=#3bd8ff><BR></FONT>&nbsp;</DIV></DIV> <DIV id=post> <P></P> <P dir=rtl> <P align=center><FONT color=#f2c3ac></FONT></P><FONT color=#000000><A href="http://www.irtroll.blogfa.com/post/209"><B><FONT color=#3bd8ff>آینده دخترا</FONT></B></A> <P></P></DIV> <DIV id=postbody><IMG style="WIDTH: 375px; HEIGHT: 480px" src="http://s4.picofile.com/file/7867304836/www_irtroll_blogfa_com_dokhi.jpg" width=508 height=606></DIV></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></DIV></DIV> <P><A href="http://rouzegar.com/fun/comic-subject/jokes-18"><IMG style="WIDTH: 387px; HEIGHT: 280px" class=decoded title="جوک های بی ادب و بی تربیت زشت +18 | اس ام اس و پست ﺧﺎﮐﺒﺮﺳﺮی" alt="جوک های بی ادب و بی تربیت زشت +18 | اس ام اس و پست ﺧﺎﮐﺒﺮﺳﺮی" src="http://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/11/1_17fe7e52de2a73a02.png" width=429 height=276></A>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">پسره پست گذاشته بود که بین آیفون ۶ و نوت ۴ کدوم رو بگیرم ؟؟؟ </P> <P style="TEXT-ALIGN: center">. </P> <P style="TEXT-ALIGN: center">. </P> <P style="TEXT-ALIGN: center">. </P> <P style="TEXT-ALIGN: center">. </P> <P style="TEXT-ALIGN: center">. </P> <P style="TEXT-ALIGN: center">. </P> <P style="TEXT-ALIGN: center">. </P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دختره هم کامنت گذاشته : </P> <P style="TEXT-ALIGN: center">هیچکدوم خوب نیستن ، به دردت نمیخورن. </P> <P style="TEXT-ALIGN: center">بیا من رو بگییییر، آشپزی هم بلدم ، نون هم میگیرم </P> <P style="TEXT-ALIGN: center">آشغالا رو هم دم در میزارم </P> <P style="TEXT-ALIGN: center">کنترل تلوزیون هم دست خودت باشه </P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دیگه چی میخوای ؟ </P> text/html 2015-07-31T11:31:27+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com شقایق نویسنده رماااااااااان http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/1009 <font size="3"><font face="Mihan-Yekan">سلام به همگی...<br>خب دوستان خیلی ممنون از کسایی که این وبلاگ و مطالبه ما رو دنبال میکنن و نظر میدن واقعا متشکرم از همگی...<br>همینطور که میبینین اسمه وبلاگ دانلود رمان پلیسی هست ولی ما هیچ نویسنده ای نداریم که رمان بذاره و فعال باشه مثل داداش نوید گلمون که حسابی مطالبه قشنگی میذاره دستشم درد نکنه...ما نیاز به نویسنده داریم البته نه نویسنده ای که مطالب طنز بذاره یا غمگین و احساسی چون من و نوید هستیم...یکیو میخوایم که فقط رمان بذاره و با نویسنده های رمان ها رابطه خوبی داشته باشه اگه کسی از پسه این مسئولیت برمیاد به ما خبر بده تا عضوش کنیم...منتظره همراهیتون هستم با تشکر از همه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></font> text/html 2015-07-30T09:27:10+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com نوید LOVE قاط تو پات http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/1008 <p> صلوات من خودم یادم رفت شما&nbsp; یادتون نره دیگه</p><p><font size="4">موافقاش؟</font></p><p><img height="382" align="baseline" style="height: 328px;" alt="" src="http://farshad.persiangig.com/RageComic/farshadx_rage_110.png" border="0" hspace="0"></p><p><font size="4">عهد کردم دیگه چف فیل نخورم اینو دیدم هههه</font><br></p><p><img class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" src="https://lh3.googleusercontent.com/-b1b5QQtptRU/U0we_-TjPlI/AAAAAAAANBo/xEb61pw0_sQ/w346-h262/1601139_1440901149485670_8360700378024387913_n.jpg" data-url="https://lh3.googleusercontent.com/-b1b5QQtptRU/U0we_-TjPlI/AAAAAAAANBo/xEb61pw0_sQ/w346-h262/1601139_1440901149485670_8360700378024387913_n.jpg"></p><p><font size="5">مداد تراش مثبت 18</font></p><p><img height="375" class="bbCodeImage LbImage" style="height: 327px;" alt="[​IMG]" src="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/dey91/no-comment/32.jpg" data-url="http://www.rozanehonline.com/rozanehgroup/dey91/no-comment/32.jpg"><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4"><br></font></p><p><font size="4"><br></font></p><p><font size="5">شما چه کاری به ذهنت اومد؟خههخ</font><br></p><p><img height="377" align="baseline" style="height: 310px;" alt="" src="http://farshad.persiangig.com/RageComic/farshadx_rage_96.png" border="0" hspace="0"></p><p><br></p><p><font size="5">بعضی پسرا ذهن خراب ههه</font></p><p><br></p><p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;"><a title="http://funny-cat.blogfa.com| پیشی شیطون" href="http://funny-cat.blogfa.com/"><img width="390" height="700" style="width: 482px; height: 585px;" src="http://s3.picofile.com/file/7391035050/538210_2807544728234_1847166121_1590646_1453692513_n.jpg" border="0"></a></span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-family: Tahoma;"><font size="6">ادا مطلب حتما بیا .باش؟</font></span></span></span></p> text/html 2015-07-20T11:52:33+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com نوید LOVE قاطی اندر پاتیه http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/1007 <p> <font size="3">اگه از این مطالب خواستید ( حتی یه ذره بدتر همش یه ذره ها)&nbsp;وخوشتان امده بگوید بزارم براتان؟</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">هههههههه چند نفر به یه نفر آخه/شما بگین من ؟</font></p><p><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRxqFQoTCM6D3d2G6sYCFQMRcgodPKMBdg&amp;url=http://luzaa2.mugag.ir/s174513_%D8%AC%D9%88%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%DA%A9+%D8%A8%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%DB%8C&amp;ei=fhetVc7MA4OiyAO8xoawBw&amp;psig=AFQjCNEilgq5g_ktKd-J-UooL_UDcpBfGw&amp;ust=1437493459635822" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;" data-ved="0CAcQjRxqFQoTCM6D3d2G6sYCFQMRcgodPKMBdg" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRxqFQoTCM6D3d2G6sYCFQMRcgodPKMBdg&amp;url=http://luzaa2.mugag.ir/s174513_%D8%AC%D9%88%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%DA%A9+%D8%A8%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%DB%8C&amp;ei=fhetVc7MA4OiyAO8xoawBw&amp;psig=AFQjCNEilgq5g_ktKd-J-UooL_UDcpBfGw&amp;ust=1437493459635822"><img width="306" height="406" id="irc_mi" style="margin-top: 0px;" src="http://www.up.98ia.com/images/iirylx2vcogmf6sn0pd.jpg"></a></p><p><br></p><p>ههههه منم بودم اتشنشان میرفتم سمت دختر خوشکله <br></p><p><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRxqFQoTCM6D3d2G6sYCFQMRcgodPKMBdg&amp;url=http://ehsasekhas.persianblog.ir/&amp;ei=fhetVc7MA4OiyAO8xoawBw&amp;psig=AFQjCNEilgq5g_ktKd-J-UooL_UDcpBfGw&amp;ust=1437493459635822" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;" data-ved="0CAcQjRxqFQoTCM6D3d2G6sYCFQMRcgodPKMBdg" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRxqFQoTCM6D3d2G6sYCFQMRcgodPKMBdg&amp;url=http://ehsasekhas.persianblog.ir/&amp;ei=fhetVc7MA4OiyAO8xoawBw&amp;psig=AFQjCNEilgq5g_ktKd-J-UooL_UDcpBfGw&amp;ust=1437493459635822"><img width="287" height="406" id="irc_mi" style="margin-top: 0px;" src="http://images2.persianblog.ir/786354_gATXsuix.jpg"></a></p><p><strong><font size="3">ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ باکره<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺣﺪﻭﺩ 19 ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺩﺍﺷﺖ ...</font></strong></p><p><strong><font size="3">ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ساﻧﺤﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ!</font></strong></p><p><strong><font size="3">ﻭﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ <a href="http://ariabax.ir/cat/18/facebookpost.html"><font color="#2277dd">ﺯﺟﺮ</font></a> ﺁﻭﺭ ﺑﻮﺩ …</font></strong></p><p><strong><font size="3">ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﻫﻤﻪ ﻱ ﺭﻭﺯ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﭙﺮﻱ ﻣﻴﮑﺮﺩ.</font></strong></p><p><strong><font size="3">ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﮐﺮﻩ</font></strong></p><p><strong><font size="3">ﻇﻬﺮ ﺑﺎ ﮐﺮﻩ</font></strong></p><p><strong><font size="3">ﺷﺐ ﺑﺎ ﮐﺮﻩ …<br>.<br>.<br>.</font></strong></p><p><strong><font size="3">ﻭ به جز ﮐﺮﻩ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ !</font></strong></p><p><strong><font size="3">ﺷﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺳﺮﯼ |:</font></strong></p><p><strong><font size="3">ﺑﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ</font></strong><br></p><p><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://gustniloo.blogfa.com/tag/عکس-خنده-دار" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;" data-ved="0CAcQjRxqFQoTCMuw5IaI6sYCFUH8cgod2K4N5g"><img width="398" height="261" id="irc_mi" style="margin-top: 73px;" src="http://up.vbiran.ir/uploads/12061140378666818569_Screenshot_2014-06-25-19-44-02.png"></a></p><p><font size="3">شما چه&nbsp; اسم هایی از اعضای بدن به ذهنتان آمد؟راستش بگید؟هههه</font></p><p><br></p><p><strong><font size="3"><br></font></strong></p><p><strong><font size="3">دختره به دوس پسرش اس داده:<br><br></font><font size="3">عشقم اگه تو رویایی...رویاتو بخورم!</font><br><br><font size="3">اگه خوابی خوابتو بخورم!</font><br><br><font size="3">اگه میخندی خندتو بخورم!</font><br><br><font size="3">اگه <a title="سایت فیسبوکی آریا بکس" href="http://www.ariabax.ir/"><font color="#2277dd">گریه </font></a>میگنی اشکاتو بخورم!</font><br><br><font size="3">دوس پسرش جواب داده:</font><br><br><font size="3">الان تو دستشوییم...!!!</font><br><br><font size="3">برنامت چیه دقیقا؟!!!!!!</font></strong></p><p><strong><font size="3"><br></font></strong></p><strong><p><br></p><font size="3"><p>عزیزم گلم این یه تیکه هستش که یه چیز رفته توش....بی ادب منظورم اینه یه تیکه از کوه هست که آدم رفته توش<br></p></font></strong><p><font size="3"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.ghatiipatii.rozblog.com/tag/%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AE%D8%A7%DA%A9+%D8%A8%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%DB%8C+%2B18+%3A+%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D8%A8%DB%8C+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;" data-ved="0CAcQjRxqFQoTCKu7pceN6sYCFco9FAodnwMLpQ"><img width="306" height="406" id="irc_mi" style="margin-top: 0px;" src="http://rozup.ir/up/ghatiipatii/Pictures/mente-suja-08.jpg"></a></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">اینم یه تیکه دیگه هههههههههههههههههههه/بی ادب هم خودتی دقت کن بفهمی چیه<br></font></p><p><font size="3"><a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRxqFQoTCOzl-KKO6sYCFUfHFAodbzACMQ&amp;url=http%3A%2F%2Fgirls-antiboy.blogfa.com%2Ftag%2F%25D8%25B7%25D9%2586%25D8%25B2-%25D8%25AE%25D8%25A7%25DA%25A9-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25B1%25DB%258C&amp;ei=Zh-tVeyaEMeOU-_giIgD&amp;psig=AFQjCNHqgfrJSPz0Ve_u-4WUk_5YFRmUUA&amp;ust=1437495241033889" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;" data-ved="0CAcQjRxqFQoTCOzl-KKO6sYCFUfHFAodbzACMQ" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRxqFQoTCOzl-KKO6sYCFUfHFAodbzACMQ&amp;url=http%3A%2F%2Fgirls-antiboy.blogfa.com%2Ftag%2F%25D8%25B7%25D9%2586%25D8%25B2-%25D8%25AE%25D8%25A7%25DA%25A9-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25B1%25DB%258C&amp;ei=Zh-tVeyaEMeOU-_giIgD&amp;psig=AFQjCNHqgfrJSPz0Ve_u-4WUk_5YFRmUUA&amp;ust=1437495241033889"><img width="403" height="403" id="irc_mi" style="margin-top: 2px;" src="http://axgig.com/images/60309572174072319183.jpg"></a></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3"><br></font></p><p><font size="3">بای</font></p> text/html 2015-07-16T04:12:14+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com نوید LOVE قاطی پاتی http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/1004 <br><span style="font-family: tahoma, arial;"><p><img src="http://s3.picofile.com/file/7596665371/Mousarreza_Vosoogh_RageComic014.png" border="0" vspace="0" hspace="0"></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p></span><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><a href="http://iraniansfun.blogfa.com/"><img width="512" height="378" alt="http://www.terol.ir/wp-content/uploads/352.png" src="http://www.terol.ir/wp-content/uploads/352.png"></a></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;">اگه گفتی اون چیه که مردا در میارن ، زنا می خورن ؟<br> ای بی ادب<br> اون یه لقمه نون حلاله</span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;">اگه گفتی اون چیه که هر چی پسرا میبرن جلوتر ، دخترا بیشتر جیغ می زنن ؟<br>.<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br> .<br>سوسک !</span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;">اون چیه که زنها باز میکنند و مردا رو مجبور میکنند بریزن توش؟<br>.<br> .<br> .<br>حساب بانکی!</span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><br></span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;">من و تو تنها بودیم ؛ بدنت گرمت منو گرم میکرد؛آروم پاهاتو باز کردم؛با خجالت سی-نه هاتو فشار دادم!آخه این اولین بار بود که یه گاو رو می دوشیدم!</span></p><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;">اول ببوسش بعد بغلش كن ،حالا بخوابونش رو تخت لباسشو در بیار ،بعد پاهاشو بده بالا . . . . حالا پوشك بچه رو عوض كن&nbsp;</span></p><p><br></p><p><font size="2"><br></font></p><font size="2"><p dir="rtl">اگه گفتی او چیه که درازه ،به مردها آویزونه، اولش هم ک هست ؟</p><p dir="rtl">.</p><p dir="rtl">.</p><p dir="rtl">.</p><p dir="rtl">.</p><p dir="rtl">.</p><p dir="rtl">.</p><p dir="rtl">.</p><p dir="rtl">&nbsp;آفرین درست گفتی جواب کراوات هست</p></font><p><br></p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><p><br></p><p><br></p></span><p><span style="font-family: tahoma, arial; font-size: 10pt;"><br></span></p> text/html 2015-06-30T12:12:57+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com نوید LOVE اومدم دوباره با ترول http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/1003 <div class="Content"><br></div><div class="Content"><font size="4">یه صلوات بفرست اول بعد پست ببین</font></div><div class="Content"><br></div><div class="Content"><br></div><div class="Content">با این موافقم من خیلی دختر دیدم تا یه سنی دماغشون آویزان و آب دهان میریزه و خنگول هست و دیدنشون باید صدقه بدی....اما یهویی بعد یه سال زمین تا آسمان فرق میکنند و میشن سیندرلا میشن زلیخا ...نمیدونم حکمت چه هستش بوده، ولی این فهمید که دخترا تو یه بازه شکل میگیرن یه بازه یک ساله که فکر کنم 14 یا 15 میباشد.که ادم پشیمان میشه میگه کاش&nbsp; همون زمان با اون قیافه بیریخت باهاش دوست میشدم اگه میدونست اینطور زیبا میشه هههه</div><div class="Content"><img width="218" height="320" alt="" src="http://www.uplooder.net/img/image/63/3c4b17a923a6d6195cde65d614c75e8c/smsfa-org_troll_fa0162.jpg"></div><div class="Content"><br></div><div class="Content">اینو نمیدونم ...مه هر زمان صف بودم بقیه رعایت کرده بودند</div><div class="Content"><br></div><div class="Content"><p><img width="320" height="461" alt="" src="http://www.uplooder.net/img/image/3/00efcc0c8b2b0b560e0253109fa3b704/atm-iran.jpg"></p><p><br></p><p>گوشی جی ال ایکس نداشتم و نمیدونم من و اونا که داشتن میدانن بگن؟<br></p><p><img width="339" height="431" alt="" src="http://www.uplooder.net/img/image/62/941d5c0b9189c02cf31defe37634bad2/5mrp_glx.jpg"></p><p>10 سال پیش بازم نمیدونم که اینطو&nbsp; بود؟ ولی الانشم هست </p><p><br></p><p><img width="400" height="1052" alt="" src="http://www.uplooder.net/img/image/88/98e1b276c45760cb8298f5c5829b18cb/9d611495c95f0f3684ccf1b7df16eae1.jpg"></p><p><br></p><p>بستگی به دخترش داره اما اکثر دختران این دوره پول پرست هستن<br></p></div><div class="Content"><br></div><div class="Content"><img src="http://www.uplooder.net/img/image/50/bb9c882132e9d68d594cd4b30409c545/84683578267169959325.jpg"></div><div class="Content"><br></div><div class="Content">ههههههههههههههههه اینو کاملا موافقم</div><div class="Content"><br></div><div class="Content"><img src="http://www.uplooder.net/img/image/14/8f10eaac19d7e6752715759bea143ed4/troll-3ali3__7_.jpg"></div><div class="Content">اینم کامل موافقم</div><div class="Content"><br></div><div class="Content"><img width="1" height="577" style="width: 447px; height: 502px;" src="http://www.uplooder.net/img/image/78/3c3f708c3319496df1506202868ed9a2/7aeed7471411.jpg"></div> text/html 2015-06-25T02:35:36+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com نوید LOVE بخندیم http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/1002 <div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="font-size: small;"><font size="2"><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>صلوات اول پست های من یادت نره ؟</strong></font></p><p style="text-align: center;"><strong><font size="3"><br></font></strong></p><p style="text-align: center;"><font size="3"><strong>یعنی دنیایی مثل این به وجود میاد ؟؟؟</strong></font></p><p style="text-align: center;"><img style="font-size: 9pt;" src="http://www.up.alamto.com/img/2010/Life-3000-2.gif"></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><strong>مخصوصا واسه خانومایی که هفت قلم نه هزار قلم آرایش می کنن</strong></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><img style="font-size: 9pt;" src="http://www.up.alamto.com/img/2010/Life-3000-4.gif"></p><p style="text-align: left;"><font size="2"><strong><br></strong></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><strong>تو خونه هایی که هیشکی واسه نشستن جا پیدا نمی کنن</strong></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><strong> یا توی عروسی ها بسیار کارسازه </strong></font></p><p style="text-align: left;"><strong><br></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><img style="font-size: 9pt;" src="http://www.up.alamto.com/img/2010/Life-3000-6.gif"></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><font size="2">اینم یه راه حل جالب </font></strong></p><p style="text-align: center;"><strong><font size="2">واسه کسایی که آب بینیشون مثل آب رودخونه خشک نمیشه</font></strong></p></font></span></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><font size="2"><br></font></span></strong></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><font size="2"><br></font></span></strong></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="font-size: small;"><font size="2"><img class="irc_mut" id="irc_mi" style="width: 344px; height: 466px; margin-top: 0px;" src="http://namakstan.ir/wp-content/uploads/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-4.jpg"></font></span></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><font size="2"><br></font></span></strong></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><font size="2">پسر در حال دویدن...</font></span></strong></span><span style="font-size: small;"><br><br><font size="2">زااااارت (صدای </font><a href="http://www.parsnaz.ir/news_cats_13.html"><font size="2">زمین خوردن</font></a><font size="2">)<br><br>رفیق پسر: اوه اوه شاسکول چت شد؟ خاک بر سرت آبرومونو بردی الاغ، پاشو گمشو! </font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><font size="2"></font></span>&nbsp;</div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><font size="2">(شپلخخخخخ</font></span><span style="font-size: small;"><font size="2">"صدای پس گردنی")<br><br>یک رهگذر: چیزی مصرف کردی؟یکم کمتر میزدی خب!!<br><br>یک خانوم جوان رهگذر: ایییییش پسر دست و پا چلفتیِ خنگ!</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"></span>&nbsp;</div><p><span style="font-size: small;"><font size="2">یک پیر زن: خاک بر سر معلوم نیس حواسش کجاس چشم چرون...</font></span><span style="font-size: small;"><font size="2"></font></span></p><font size="2"><div style="text-align: right;"><br><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><strong>دختر در حال راه رفتن…</strong></span><br><br>دوفففففففسک (زمین خوردن به دلیل نقص فنی در قسمت پاشنه کفش)<br><br>رفیق دختر: آخ جیگرم خوبی؟ فدات شم! الهی بمیرم! چی شدی تو یهو؟ وااااااااااای…<br><br>یک رهگذر: دخترم خوبی؟ فشارت افتاده؟ میخوای برسونمت دکتری جایی؟<br><br>یک پسر جوان رهگذر: ای وای خانوم حالتون خوبه؟ دستتونو بدین به من!<br><br>من ماشینم همینجا پارکه یه لحظه وایسین،با این وضع که دیگه نمیتونین پیاده برین!!</div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><img width="452" height="855" style="width: 323px; height: 589px;" alt="" src="http://www.uplooder.net/img/image/68/84c2223e1bfa97cae6ff613b7cbbf546/ash1_gorohbanekermaki.jpg"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">شناگر ایرانی بین هشت نفر هشتم شده,بعد مربی شنای ایران میگه فراتر از انتظار ما ظاهر شده !!<br>.<br>.<br>.<br><br>فکرکنم انتظار داشته یارو غرق بشه!<img title="" alt="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/08.gif" border="0"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">اس ام اس اشتباهی برام اومده بدین شرح:<br>رسیدی امریکا خبر بده<br>جلسه هیئت مدیره هم فرداست<br>حالا من داشتم بره ناقلا میدیدم<img title="" alt="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/08.gif" border="0"><br>منم جواب دادم:ok<img title="" alt="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/08.gif" border="0"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">اگه تو ژاپن یک ساعت برق بره...از نظر علمی چین به ژاپن میرسه،</div><div style="text-align: right;">اما اگه تو ایران یک ساعت برق بره از نظر جمعیت ایران اندازه چین میشه؟درسته موافقید؟لایک؟<br></div></font> text/html 2015-06-23T10:00:00+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com نوید LOVE ترول http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/988 <p><font size="3">صلوات اول پست چی؟ بفرستین</font> <br></p><p>من که پست جدید میزارم شما انیجوری میشی؟ من که پست جدید میبینم اینطور میشم <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p><img alt="11933103606673375472.gif" src="http://www.axgig.com/images/87085380611918543086.gif" width="400" height="250"></p><p><font size="3">چند بار این جریان برای من اتفاق افتاده است و بسیار بده</font><br></p><p><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu2900.jpg" alt="ترول های بامزه و خنده دار, عکسهای خنده دار" title="ترول های بامزه و خنده دار, عکسهای خنده دار" width="385" height="503"></p><p><br></p><p>یه چی بگم؟ گره نزنید....خیلی ها دیدم گره زدن هنو ترشیده مونده هست<br></p><p><a title="ترول خنده دار, عکس های ترول, ترول ایرانی" href="http://www.beytoote.com/fun/comic-subject/funny-hilarious10-troll.html" target="_blank"><img title=" ترول خنده دار, عکس های ترول" alt=" ترول خنده دار, عکس های ترول" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu2853.jpg"></a></p><p><br></p><p>از افراد که حاضر جواب هست خوشم میایید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu2902.jpg" alt="ترول های بامزه و خنده دار, عکسهای خنده دار" title="ترول های بامزه و خنده دار, عکسهای خنده دار"></p><p><br></p><p>میخندم هههههههههههههههههههههههه<br></p><p><img src="http://www.pixnaz.info/user_files/image/image5/0.692607001386136614_pixnaz_info.jpg" alt="ترول های جدید و بسیار خنده دار" border="0"></p><p><br></p><p>مامان منم همینطوره میگه پاشو ساعت 8 هست بعد من پا میشم صبحانه میخورم یه دوش میگیرم و</p><p> آماده میشم تازه یک ربع مونده به هشت و بعد من ساعت 9 قرار داشتم باید چه کنم....</p><p><br></p><p><img title=" ترول خنده دار, عکس های ترول" alt=" ترول خنده دار, عکس های ترول" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu2852.jpg" width="450" height="359"></p><p><br></p><p>هیچی این جالب بود 2بار گذاشتم آخه میدانم ترشیده زیاده <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p><a title="ترول خنده دار, عکس های ترول, ترول ایرانی" href="http://www.beytoote.com/fun/comic-subject/funny-hilarious10-troll.html" target="_blank"><img title=" ترول خنده دار, عکس های ترول" alt=" ترول خنده دار, عکس های ترول" src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu2853.jpg" width="450" height="212"></a></p> text/html 2015-06-19T03:16:58+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com نوید LOVE ترول ،عکس http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/1001 <p><font size="3">صلوات اول پست یادتان نره ؟صلوات<br></font></p><p><font size="3">خیلی بامزن....</font><br></p><p><img src="http://www.losipet.net/wp-content/uploads/2012/06/65465865555544.jpg" width="364" height="332"></p><p><br></p><p>پدرمادرهای بدشانس با پسری کنجکاو<br></p><p><img src="http://www.parstroll.ir/wp-content/uploads/images/0lrpqmsy.jpg" alt="" width="388" height="484"></p><p>جواب من نمیدونم میباشه باید دکترهای متخصص جواب بدهند<br></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-35988" src="http://www.abartazeha.ir/wp-content/uploads/2014/08/Troll-abartazeha-ir-1.jpg" alt="عکس های خفن خنده دار , ترول های خنده دار , عکس خفن خنده دار , عکس های باحال" width="382" height="415"></p><p>یه سلفی ناز<br></p><p><img class="aligncenter size-full wp-image-36000" src="http://www.abartazeha.ir/wp-content/uploads/2014/08/Troll-abartazeha-ir-13.jpg" alt="عکس های خفن خنده دار , ترول های خنده دار , عکس خفن خنده دار , عکس های باحال" width="500" height="373"></p><p><br></p><p>به بعضی ها بیرون رفتن نیومده</p><p><img src="http://www.parstroll.ir/wp-content/uploads/images/v9hegmer.jpg" alt="چیزایی که رو مخمونه! (ترول)" width="337" height="424"></p><p><br></p><p>بیچاره عمه ها ، منم باید از عمه خود حلالیت طلب کنم</p><p><br></p><p><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu2505.jpg" alt="ترول های خنده دار, ترول" title="ترول های خنده دار, ترول"></p><p>شماهم میرین دستشوی اینطوره؟<br></p><p><br></p><p><img class="aligncenter wp-image-36007" src="http://www.abartazeha.ir/wp-content/uploads/2014/08/Troll-abartazeha-ir-20.jpg" alt="عکس های خفن خنده دار , ترول های خنده دار , عکس خفن خنده دار , عکس های باحال" width="467" height="367"></p> <p><br></p> text/html 2015-06-17T13:25:35+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com شقایق صدای خنده.....! http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/1000 <div align="center"><img src="http://up6.ir/5p26" alt="" width="500" height="281"><br><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: georgia; color: #00ffff;">عـاشـق اون لحـظه ایـم کـه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: georgia; color: #ff0000;">بـا هیـجـان بـرام یـه چـیـزی رو تـعـریف مـیـکـنه</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: georgia; color: #00ff00;">انــقــد&nbsp; مـیـون تـعریـف کـردن مـیخـنـده </span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: georgia; color: #00ffff;">کـه مـن هـیچی نـمیـفـهـمم</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: georgia; color: #ff0000;">جـز صـدای خـنـده های شـیـریـنـش</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: georgia; color: #00ff00;">صـدای خـنـده مـعـشـوق دلـنـوازتـریـن صـدای دنـیـاس!!!</span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8147524350/par.gif" alt=""></p><p style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia; font-size: 14pt; color: #00ffff;">پــــروانــه مــن</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia; font-size: 14pt; color: #ff0000;">آن کس که شکست بـــال پــرواز تــو را</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia; font-size: 14pt; color: #00ff00;">مـی دانست که خاطـرات پــرواز تــو را خواهــد کشت</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia; font-size: 14pt; color: #00ffff;">ولی خبــر نــداشت که تــو خــدایی مهربــان داری</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family: georgia; font-size: 14pt; color: #ff0000;">که خودش بــال و پــرت خواهــد شــد...</span></p><p style="text-align: center;"><br><span style="font-size: large; font-family: georgia; color: #00ff00;"></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large; font-family: georgia; color: #00ff00;"><br></span></p><br></div> text/html 2015-06-13T10:31:47+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com نوید LOVE دو آهنگ دیگر از عبدوالمالکی http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/999 <p><font size="3">صلوات اول مطلب یادتون نره بفرستید</font></p><p><font size="4">کوتاه:اسم آهنگ تکه کلاممه از عبدوالمالکی (توضیحات :خوبه)</font></p><p><font size="4">طریقه دانلود:روی کلمه کلیک کن کلیک کن</font></p><p><br></p><p><font size="6" color="#3333FF"><a href="http://s6.picofile.com/file/8193503592/09_Tike_Kalam.mp3.html" target="" title="">کلیک کن</a></font> </p><p><br></p><p><br></p><p><font size="4">کوتاه:اسم اهنگ یهویی از عبدوالمالکی (توضیحات :قشنگه)</font></p><p><br></p><p><font size="3">طریقه دانلود:روی کلمه کلیک کن کلیک کن/</font></p><p><font size="6" color="#330033"><a href="http://s6.picofile.com/file/8193504968/07_Yehoei.mp3.html" target="" title="">کلیک کن</a></font></p><p><font size="6"><br></font></p><p><font size="4">شنیدید که میگن الهی تب کنم پرستارم تو باشی؟حتما شنیدید</font></p><p><font size="4"><font size="5">ادامه مطلب برید و ببینید که چرا شاعر </font></font></p><p><font size="4"><font size="5">چنین حرفی زده؟</font> </font></p> text/html 2015-06-04T01:50:52+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com نوید LOVE دانلود آهنگ http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/997 <P>سلام یه صلوات برای حضرت مهدی (عج) بفرستید<IMG src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></P> <P>&nbsp;</P> <P><FONT size=3><FONT size=2>2تا از آهنگ هایی دیگر</FONT> عبدوالمالکی<FONT size=2> گذاشتم</FONT> </FONT><FONT size=2>که اینام قشنگ هستن و فوق العاده</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=5>یکم از متن آهنگ بی جهت نیست:</FONT></P> <P><FONT size=2>ببین بی جهت نیست که من ناامیدم تو اوج جوونی به پیری رسیدم ببین بی جهت نیست</FONT></P> <P><FONT size=2>&nbsp;که من بی قرارم دیگه بیشتر از این تحمل ندارم، من از تو یه بارم محبت ندیدم تو شاید</FONT></P> <P><FONT size=2>&nbsp;ندونی که من چی کشیدم</FONT></P> <P><FONT color=#3333ff size=6>برادانلود رو کلمه دانلود کلیک کنید</FONT></P> <P>&nbsp;</P><FONT size=7><A title="" href="http://uplod.ir/tqrurbnvqr7p/10._bi_jahat_nist.mp3.htm" target=""> <P><FONT size=7>دانلود</FONT></P> <P></A></FONT><FONT color=#ff0000 size=5>یکم از متن آهنگهوا بارونیه:</FONT></P> <P><FONT size=2>هوا بارونیه حال من خوده پریشونیه هوا بارونیه حاله من همونیه که میدونیه</FONT></P> <P><FONT size=2>&nbsp;هوا بارونیه قلب من منتظره اونیه که خودش باعث اینهمه گریه و داغونیه</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#3333ff size=6>برا دانلود رو کلمه دانلود کلیک کن</FONT></P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=7><A title="" href="http://uplod.ir/ot8n2prj979s/11._hava_baroonieh.mp3.htm" target=""><FONT size=7>دانلود</FONT></P></A></FONT> text/html 2015-06-02T01:51:09+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com نوید LOVE دانلود اهنگ http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/994 <P>یه صلوات بفرستید برا سلامتی حضرت مهد(عج)</P> <P><FONT size=2>البوم جدیدفوق العاده زیبای عشقم که عاشق صداشم&nbsp;&nbsp;علی عبدولمالکی </FONT></P> <P><FONT size=2>چندوقت پیش اومد بیرون 13تا از اهنگاش من دارم برای شما دوستان میزارم </FONT><FONT size=2>هر پست </FONT></P> <P><FONT size=2>2تاشو و شما امیدوارم دانلود کنید و امیدوارم خوشتون بیاد...یعنی مطمئنم خوشتون میاد.</FONT></P> <P><FONT color=#3333ff size=3>اینم یه تیکه از آهنگش که واقعا زیباست خیلی زییا:تو حق نداری</FONT></P> <P><FONT size=2>تو حق نداری تو این شرایط تنهام بذاری....</FONT></P> <P><FONT size=2>توحق نداری تو این شرایط بگی بریدی</FONT></P> <P><FONT size=2>بگو تو از من ب غیر خوبی مگه چی دیدی؟</FONT></P> <P><FONT size=2>حق من نبود من عاشقت شم این همه بد شی</FONT></P> <P><FONT size=2>حق من این نبود با گریه روزا بشمرم</FONT></P> <P><FONT size=2>حق من نبود دلمو بشکنی من از تو دلخورم</FONT></P> <P><FONT size=2>تو حق نداری دلخوشی هامو ازم بگیری</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=6>برای دانلود آهنگ علی عبدولمالکی</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=6>&nbsp;روی کلمه آبی رنگ دانلود کلیک کنید</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=6></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#ff0000 size=6>آهنگ تو حق نداری عبدولمالکی</FONT></P><A title="" href="http://uplod.ir/0e4fmcqid8jg/12._To_Hagh_Nadari.mp3.htm" target=""> <P><FONT size=6>دانلود</FONT></P> <P><FONT size=6></FONT></A>&nbsp;</P> <P><FONT size=6></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT color=#3333ff size=4>اینم یه تیکه از آهنگ بعدی که اینم عالیه:گریه کن</FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=2>گریه نکن ستاره ی&nbsp; من ، یه روز تموم میشه فاصله ها ، </FONT></P> <P><FONT size=2>حوصله کن عزیز دلم مارو بهم میرسونه خدا...</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000 size=6>دانلود آهنگ بعدی گریه نکن</FONT></P><FONT size=5><A title="" href="http://uplod.ir/1qnzbdh21w95/13._Geryeh_Kon.mp3.htm" target=""> <P><FONT size=5>دانلود</FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P></A></FONT> text/html 2015-06-01T02:02:32+01:00 roman-khonhaaaaa.mihanblog.com نوید LOVE قاطی پاتی 4 http://roman-khonhaaaaa.mihanblog.com/post/996 <P><IMG style="WIDTH: 433px; HEIGHT: 859px" title=ر alt="" src="http://axgig.com/images/54956833097661074122.jpg" width=430 height=1559></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG src="http://s1.picofile.com/file/7463181719/12.jpg" width=507 height=459></P> <P><IMG title="ترول های خنده دار جدید" alt="terol patugh ir 7 ترول های خنده دار جدید" src="http://www.patugh.ir/up/2012/08/terol-patugh-ir-7.jpg"></P> <P><IMG class="alignnone size-medium wp-image-2401" title="مخ زدن خفن" alt="مخ زدن خفن" src="http://www.terol.ir/wp-content/uploads/cfbtg-600x443.png" width=520 height=353></P> <P><FONT size=6>ادامه مطلب</FONT></P>